GESTIÓ DE COSTOS FIABLE: com gestiona Tryton el càlcul de costos perquè no perdis diners

NaN-tic 28 d’abr. 2022

Saps amb exactitut quant guanyes amb cada producte?

No solament què guanyes amb cada producte, sino, saps si estàs perdent diners?

De la gestió de costos fiable depèn poder detectar possibles fuites de diners a causa d’un càlcul incomplert dels costos... I tant important és saber quant guanyem com quant estem deixant de guanyar.

Quan és fiable la gestió de costos?

Una gestió de costos fiable contempla des del cost dels materials a costos derivats de la manufactura com la ma d’obra o la manipulació; passant per transports i aduanes; a més de les possibles fluctacions en els preus o tarifes d’aquests bens i serveis.

Per tant, ens avindrem en que el càlcul dels costos és variable en el temps i no és fix, i que demana una gestió flexible, que a més automatitzi les possibles variacions en els moviments de la cadena de vida d’un producte.

Això vol dir que per tenir una gestió de costos fiable, tots els costos imputables a un producte s’han de poder incloure en els costos, sense cap excepció. Si algun d’aquests costos es produeix quan el producte ja està entregat, s’ha de poder incloure també, i automàticament s’han de modificar moviments en la cadena de costos.

En quins casos els costos es poden veure modificats després de l’entrega?

Per exemple quan ens arriben les factures de transport o materies primeres que han sofert un canvi de tarifa. Si pugen els costos, disminueix el nostre marge de benefici sobre el preu de venda.

Així és com ho fa el sistema de gestió de costos de Tryton

Tal i com ho fa Tryton, el càlcul del cost d’un producte és variable en el temps, o sigui, flexible, i pots incloure aquesta variació en les despeses que s’han donat després de l’entrega. Com ja tenim donat un preu marcat per tarifa o producte, el marge de benefici es calcula automàticament de manera exacte rastrejant tots els moviments implicats. Aquesta flexibilitat en el càlcul dels costos, fa possible que es modifiquin de manera automatitzada tots els moviments implicats en la cadena d’un producte.

És així de senzill, amb l’automatització i flexibilitat en la gestió de costos que ens ofereix Tryton, al final obtindràs la informació real de quant t’ha costat un producte, la qual cosa et donarà quin és el marge de benefici veritable donat el preu de venda que has marcat.

També és possible si volguessis que l’ERP Tryton et suggereixi preus de venda recomanats en funció dels costos, o fins i tot que els preus de venda fluctuin en funció dels costos de manera automatitzada abans de pressupostar-los al client.

La personalització de Tryton que necessites amb NaN-tic

Tryton és un software de gestió empresarial molt potent, modular i extens, al que treuràs el màxim profit si comptes amb un equip expert de consultors i desenvolupadors informàtics. Aquí és on NaN-tic pot fer que la teva eina de gestió sigui millor que la de la teva competència. Amb NaN-tic no solament tindràs l’equip d’experts desenvolupadors i consultors que necessites dedicats a la teva empresa. A més a més, NaN-tic som part de la comunitat que està fent gran Tryton des de l’inici, desenvolupant a mida per empreses molt variades. Totes de forma personalitzada. NaN-tic som experienència i coneixement especialitzat en Tryton ERP i els testimonis dels nostres clients ho demostren.

Els tres mètodes de valoració i gestió de l’inventari segons càlcul de costos

Els productes que tenim en inventari poden tenir diferents valoracions depenent dels costos com ja hem vist. Per una banda estaran els productes que es fabriquen, amb tots els costos associats. Per altra banada els productes comprats a un proveïdor. En ambdos casos els costos variaran segons tarifes de proveïdors, transports, etc. Amb Tryton podràs definir la valoracio i gestió de l’inventari en calcular els costos amb tres mètodes estàndard:

  1. Manual: El valor del producte en l’inventari es marca manualment en el sistema.

  2. Mitja ponderada: Aquest mètode consisteix en sumar totes les despeses d’obtenir els productes i dividir el resultat entre tots els productes que tenim en l’inventari, hagin entrat en l’ordre que sigui i tinguin l’antiguitat que tinguin. És el mètode més habitual. Per exemple:
    Tenim 10 productes que ens han costat 10€ per unitat i ens arriben 10 productes que ens han costat 20€ l’unitat. Per saber el seu valor a l’inventari calculem:

[(10x10€)+(10x20€)]/20 = 15€
Costos del primer lot: 100€
Costos del segon lot: 200€
Costos totals: 300€
Preu de venda marcat: 25€
Marge de benefici unitari = 10€ sense distinció del seu cost inicial
Venda de tots els productes inventariats = 500€
Benefici final = 200€

A la mitja ponderada perdem la informació sobre el diferent marge de benefici de cada unitat depenent de la seva entrada, per la raó que sigui, no ens interessa, només volem saber quants productes tenim i a quin preu els venem i quant benefici obtenim en total.

  1. FIFO: Aquestes sigles signifiquen «first in, first out», o sigui, els primers en entrar són els primers en sortir. Aquest sol ser un mètode preferit per empreses que treballen amb productes que tenen data de caducitat. Es calcula de la següent manera:
    Tenim un primer lot de 10 productes que ens han costat 10€ per unitat i un segon lot de 10 productes que ens han costat 20€ l’unitat. Per saber el seu valor a l’inventari calculem:

(10x10€)/10 = 10€
Costos totals primer lot: 100€
(10x20€)/10 = 20€
Costos totals segon lot: 200€
Preu de venda marcat: 25€
Marge de benefici unitari del primer lot = 15€
Venda del primer lot = 250€
Benefici primer lot = 150€
Marge de benefici unitari del segon lot = 5€
Venda del segon lot = 250€
Benefici segon lot = 50€
Venda de tots els productes inventariats = 500€
Benefici total = 200€

 

Gestió de costos

Relació entre marge de benefici i benefici absolut final

Pot semblar que un augment de l’X% en el preu de venda és un augment directe de l’X% en el guany absolut final, però no és així. Veiem-ho:

(10x10)/10 = 10€
(10x20)/10 = 20€
Preu de venda marcat: 25€
Marge de benefici unitari del primer lot = 15€
Marge de benefici unitari del segon lot = 5€
Venda de tots els productes inventariats = 500€
Costos totals = 300€
Beneficis totals = 200€
Augment del preu de venda d’un 10% = 27,5€
Venda de tots els productes inventariats = 550€
Costos totals = 300€
Beneficis totals = 250€
Marge de benefici unitari del primer lot = 17,5€ = Augment marge de benefici d’un 16,7%
Marge de benefici unitari del segon lot = 7,5€ = Augment marge de benefici d’un 50%
Augment en els beneficis totals = 25%Observant les diferències en els marges de benefici d’aquest darrer exemple veiem com és d’important tenir una informació fiable sobre els marges de benefici dels productes de l’empresa.

Un últim apunt sobre els marges de benefici en relació al benefici total

En augmentar el preu del producte unitari, el major increment de marge de benefici l’obtindrem precisament en aquell lot que tenia un marge de benefici inicial més petit precisament perquè el seu cost era major, com veiem en l’exemple anterior. Per això no tenir en compte com treballen les dades en tants per cent i per marge de benefici ens pot conduir a treure conclusions inexactes.

 

A NaN-tic podem ajudar-te a personalitzar les eines de gestió de la teva empresa per a que obtinguis el que necessites. Consulta’ns!

 

 

 

Amunt