Clàusula informativa

Aquest missatge i qualsevol annex estan destinats exclusivament al seu destinatari i pot contenir informació CONFIDENCIAL sotmesa al secret professional. Si vostè no és el destinatari final d’aquest missatge, si us plau abstinguis de llegir-lo, conservar-lo, o distribuir-lo, així com fer ús de les dades personals que podria incloure. Si us plau, notifiqui’ns immediatament per aquesta mateixa via i procedeixi a la seva destrucció. Queda notificat que la utilització, distribució, còpia, impressió i difusió per qualsevol mitjà estan tipificades com un delicte a l’article 197 s.s. i 278 del Codi Penal vigent.

 

Li informem que les seves dades personals seran tractades per NAN PROJECTES DE LLIURE PROGRAMARI, S.L., amb la finalitat de gestionar la relació que ens uneix, prestar el servei contractat, proporcionar la informació necessària i/o mantenir comunicacions recíproques contactant amb vostè a través de qualsevol mitjà electrònic, telefònic o similar.

 

Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat de dades, limitació o oposició i/o sol·licitar informació addicional sobre els tractaments que realitzem de les seves dades personals, mitjançant el correu electrònic gdpr@nan-tic.com

 

Este mensaje y cualquier anexo van dirigidos exclusivamente a su destinatario y puede contener información CONFIDENCIAL sometida al secreto profesional. Si no es el destinatario final de este mensaje, le rogamos que se abstenga de leerlo, retenerlo o distribuirlo, así como de hacer uso alguno de los datos de carácter personal que pudieran constar. Rogamos nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su destrucción. Queda notificado que su uso, distribución, impresión, copia y difusión por cualquier medio está tipificada como delito en el artículo 197 s.s. y 278 del vigente Código Penal.

 

Le informamos que sus datos personales serán tratados por NAN PROJECTES DE PROGRAMARI LLIURE, S.L., con el fin de gestionar la relación que nos vincula, prestarle el servicio contratado, brindar la información requerida y/o mantener la comunicación mutua contactando con usted a través de cualquier medio telemático, telefónico o similar.

 

Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de datos, limitación u oposición y/o solicitar información adicional sobre los tratamientos que realizamos de sus datos personales, poniéndose en contacto a través del correo electrónico gdpr@nan-tic.com

 

This message and any attachment are intended exclusively for its addresseed and may contain information that is CONFIDENTIAL and protected by a professional privilege. If you are not the intended recipient, please notify us immediately by e-mail and delete it. You are notified that any usage, distribution, printing, copy or disclosure of this e-mail is strictly prohibited by the Spanish Criminal Law in the articles 197 s.s. and 278.

 

We inform you that your personal data will be processed by NAN PROJECTES DE LLIURE PROGRAMARI, S.L., with the goal of managing the relationship between us, perform the agreed upon service, provide the necessary information and/or maintain mutual communication contacting you through telematic, telephonic or similar means.

 

You can exercise your right to access, rectification, erasure, portability, restriction of processing or objection and/or request additional information regarding the processing we perform on your data contacting us at gdpr@nan-tic.com

Top