NaN-tic

GESTIÓ DE PROJECTES

Múltiples funcionalitats dissenyades per optimitzar la gestió de projectes des de tots els punts de vista

Tryton posa a l’abast de les empreses una sèrie d’eines necessàries per evitar que el control del grup s'escapi de les mans. Permet crear estructures de projectes, subprojectes i tasques sense límit de nivell, indicar les hores estimades per realitzar-les i registrar les hores reals dedicades, entre moltes altres possibilitats per a la gestió de projectes.

Descobreix tot el que Tryton pot oferir-te en la gestió dels teus projectes:

Valora i compara el cost i el rendiment de cada treballador

Disposa d’ordres de treball per les hores reals de feina. Tryton et permet incloure comentaris o incidències en la informació del projecte, que pots utilitzar per controlar les desviacions, redistribuir les hores i comparar el rendiment dels treballadors.

Controla el cost real per treballador. Si necessites portar un control exhaustiu dels costos dels projectes, Tryton t’ajuda a quantificar el cost de cada tasca en funció del preu per hora del treballador que hagi fet la feina. Dedica els tècnics més qualificats a les tasques més crítiques.

Organitza i prioritza les fases de cada projecte per millorar-ne la rendibilitat

Posa restriccions d'inici i finalització de projectes. Tryton et permet organitzar les tasques consecutives per preveure quan has de començar cada tasca per poder tenir el projecte a temps, i quan l’acabaràs si el comences avui.

Prioritza els projectes i les tasques i indica’n la seva importància per poder focalitzar els esforços de l'empresa, dirigir els recursos correctament i millorar-ne la rendibilitat.

Estudia les hores i els treballadors necessaris en el projecte per oferir terminis reals als clients

Quantifica les hores laborals. Controla les hores de feina diàries, setmanals, mensuals i anuals dedicades al projecte per combinar-les amb el nombre de treballadors que hi intervenen i poder oferir un termini real als clients.

Beneficia’t d’una facturació flexible amb múltiples possibilitats

Gaudeix d’una facturació flexible de tasques i/o projectes, per les hores planificades o per les hores realitzades. I si l'acord amb el client és diferent, Tryton et permet fer una edició manual de les factures.

Treballa amb factures agrupades o una factura per cada tasca. Tryton t’ofereix múltiples opcions, des de crear factures directes per a cada feina realitzada fins a agrupar en una sola factura diverses tasques i projectes.

Controla, agilitza i optimitza la gestió de projectes i les tasques assignades a cada treballador

Identifica totes les persones que intervenen en els projectes, siguin treballadors de l'empresa o del client, per poder portar un control rigorós del personal involucrat i organitzar les comunicacions sense oblidar cap detall.

Localitza ràpidament les tasques pendents. Tryton organitza llistats amb les feines pendents de cada treballador, per no haver de perdre el temps buscant què han de fer.

Controla les càrregues de treball, operacions pendents d'assignar, etc. Reassigna les tasques, fins i tot de forma massiva. Amb una distribució equitativa evitaràs la sobrecàrrega dels treballadors més eficients.

Supervisa periòdicament l’estat del projecte per poder corregir a temps qualsevol desviació

Controla les hores que falten per acabar una tasca, juntament amb el temps ja dedicat per poder contrastar la desviació que s'està produint i prendre les accions correctores abans no sigui massa tard.

Valora el resultat del projecte abans de finalitzar-lo. Tryton et permet disposar en tot moment d’una visualització actualitzada de l'estat de cada projecte: hores planificades, dedicades, facturació feta, pendent, cost i benefici. El necessari per evitar projectes amb desenganys.

Registra i analitza tota la informació sobre el projecte per descobrir els punts forts i els punts febles

Edita de forma personalitzada els estats de les tasques. Tryton et permet crear totes les fases que siguin necessàries per poder gaudir d’un control absolut i una adaptació més propera a la realitat: tasques noves, pendents, cancel·lades, etc.

Classifica de forma personalitzada les tasques. Informació que et permet fer una anàlisi per descobrir les debilitats i les fortaleses de la teva organització. Amb quines tasques ets més rendible? Per on s'escapen els beneficis dels projectes?

Facilita el registre de les hores de feina dels treballadors

Gestiona i controla les hores de feina dels treballadors a través de tres botons: hora d’inici, pausa i final, per controlar el temps dedicat a cada tasca sense haver d’estar pendent del rellotge.

Controla i gestiona totes les despeses associades al projecte

Estableix un sistema de control de les despeses. Desplaçaments i dietes, així com altres despeses paral·leles, poden afectar el resultat d'un projecte. Tryton et permet controlar-les i decidir com gestionar-les en el projecte.

Millora el desenvolupament de cada tasca amb tests periòdics per detectar errors

Valora els resultats dels tests de codi en les tasques per millorar-les. En la creació de software és bàsica la revisió del codi creat. Tryton permet afegir el resultat de cada test que es realitza i la correcció sobre els errors detectats per assegurar la màxima qualitat en el desenvolupament de cada tasca.

Agilitza la comunicació amb tots els contactes relacionats amb el projecte

Contacta ràpidament amb qualsevol persona associada a un projecte gràcies a la integració amb centraletes telefòniques Asterisk. Tryton llista tots els telèfons de les empreses i contactes relacionats amb els projectes que realitzes i els posa a un sol clic de comunicació.

Supervisa l’evolució econòmica de l’obra des de tots els punts de vista

Controla els ingressos, les despeses i els marges del projecte tant per material com per mà d'obra.

Per conèixer què opinen els nostres clients sobre la gestió de projectes amb ERP Tryton personalitzat per NaN-tic, pots llegir aquest testimoni sobre la gestió de fundacions amb programari de codi lliure.

Registra i controla qualsevol moviment que afecti l’execució del projecte

Vigila els canvis que es produeixen en l'execució del projecte, amb un registre dels lliuraments i les devolucions, per controlar en tot moment l'estat de l'obra.

Facilita la facturació i el seguiment de l’estat de les factures del projecte

Disposa d’informació detallada per decidir si facturar o no les hores i els materials utilitzats en cada tasca. Un cop hagis facturat, visualitza totes les factures i els albarans vinculats al projecte per conèixer l’estat en què es troben.

Corregeix les desviacions en el projecte comparant l’estimació inicial amb les dades reals

Opera amb albarans de treball per controlar les feines a realitzar. Tryton et permet descriure la tasca, estimar la data en què es realitzarà i el temps que caldrà invertir-hi, per després contrastar-ho amb les dades reals i corregir les desviacions.

El registre d'hores dedicades a cada feina t’ajudarà a comprovar si les estimacions són correctes.

Millora l’eficiència amb una assignació flexible i equilibrada de les funcions de cada treballador

Assigna un o varis treballadors a cada tasca per facilitar la gestió dels operaris i balancejar correctament les càrregues de treball.

Simplifica i agilitza la teva feina amb una gestió creuada de la informació de Tryton

Vincula la gestió del projecte amb els actius i els contractes de Tryton per incloure les operacions de revisió i manteniment en el resultat del projecte.

Beneficia’t de múltiples avantatges en la gestió de les factures fraccionades

Gaudeix de la màxima flexibilitat en les facturacions parcials amb les fites de facturació de Tryton. El sistema et permet establir múltiples fraccionaments en cada projecte, no tant sols amb import fix: romanent, percentatge sobre el total, línies de venda, etc.

També gestiona el moment de creació de la factura d'avançament amb la confirmació de la comanda, el lliurament d'un percentatge del material o l'enviament complet de la comanda. I permet incloure ampliacions i canvis, i incorporar-les en el procés de facturació parcial sense perdre de vista el global del projecte amb els imports pendents i facturats.

Amunt